ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริงหมดห่วงเรื่องการขอสินเชื่อ เมื่อ “SME ได้ใจ” กู้ง่าย ได้ใจ ด้วยทีมที่ทุ่มเทเพื่อธุรกิจคุณ มีเกณฑ์การคำนวณรายได้และวิธีหาข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและกิจการของลูกค้าที่มีอยู่จริง

ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D)
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือนิติบุคคล (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีความสามารถในการชำระหนี้กับธนาคารได้
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร คอนโดมิเนียม
  (กรณีหลักประกันเป็นเงินสด บัญชีเงินฝาก แนะนำให้สมัครสินเชื่อโปรแกรมอื่นของธนาคาร)
เอกสารประกอบการยื่นกู้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีนิติบุคคล(สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
 • บุคคลธรรมดายื่นหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง นิติบุคคลยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติของธนาคาร